Algemene voorwaarden PreAct Professionals

1.Definitie.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. wederpartij: degene, die met PreAct Professionals in een (pre-)contractuele relatie staat.

b. opdracht: iedere overeenkomst tussen PreAct Professionals en de wederpartij, ongeacht de aard van de overeenkomst en de door PreAct Professionals te leveren prestatie.

2.Algemeen.

PreAct Professionals is een handelsnaam van PreAct Now B.V. PreAct Professionals houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de verkoop, verhuur en levering van hard- en software, alsmede de dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin des woords.

3.Toepasselijkheid van de voorwaarden.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, aanbiedingen, overeenkomsten, verlening van diensten, die door PreAct Professionals, worden gedaan en/of aangegaan. De wederpartij zal zich alleen dan kunnen beroepen op bepalingen en/of voorwaarden, welke van deze algemene voorwaarden afwijken, indien deze door PreAct Professionals schriftelijk zijn bevestigd.

4.Aanbod en aanvaarding.

4.1 Alle aanbiedingen van PreAct Professionals zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand wanneer PreAct Professionals binnen 3 dagen, nadat zij de opdracht van de wederpartij mondeling of schriftelijk heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitlevering ervan

begint.

4.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft PreAct Professionals het recht het aanbod binnen 72 uur na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken middels onze ondergeschikten, medewerkers, vertegenwoordigers of tussenpersonen gemaakt, binden PreAct Professionals niet dan, nadat en voor zover zij door PreAct Professionals schriftelijk zijn bevestigd.


5.Prijzen.

5.1 Alle door PreAct Professionals in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 In geval van kostenstijging tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering heeft PreAct Professionals het recht de prijs te verhogen met het bedrag, waarmee naar kostprijs is verhoogd. De wederpartij heeft alsdan wel de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarvan bij het aangaan van de overeenkomst is uitgegaan, worden door PreAct Professionals extra in rekening gebracht op basis van de als dan geldende tarieven en prijzen.

5.4 Als gevolg van een aanvulling cq. wijziging van de opdracht is PreAct Professionals niet langer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen levertijd.

5.5 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden PreAct Professionals op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

5.6 PreAct Professionals behoudt het recht voor de prijzen van producten en diensten, waaronder abonnementen jaarlijks te verhogen, prijswijzigingen van meer dan 5% worden 3 maanden voor de ingangsdatum aan relatie kenbaar gemaakt.

6.Betaling.

6.1 Betaling van door PreAct Professionals aan wederpartij in rekening gebrachte bedragen voor levering van werkzaamheden, diensten en abonnementen, dient te geschieden binnen de daarvoor met wederpartij overeengekomen termijn(en). Indien geen andere betalingstermijn werd overeengekomen is betaling van facturen verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Van betaling is pas sprake wanneer het volledige factuurbedrag bij PreAct Professionals  is binnengekomen.

6.3 Ter zake de verplichting van de wederpartij tot betaling wordt verrekening uitgesloten, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PreAct Professionals dan wel ingeval PreAct Professionals krachtens een rechterlijk vonnis tot enige betaling aan de wederpartij verplicht zou zijn.

6.4 Binnengekomen betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de oudste bij PreAct Professionals openstaande facturen in de volgorde rente, kosten, hoofdsom.

6.5 Indien betaling niet uiterlijk binnen de overeengekomen en/of gestelde termijn heeft plaatsgehad, is de wederpartij vanaf dat moment in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zal PreAct Professionals gerechtigd zijn met ingang van de eerstvolgende dag 1% rente per maand in rekening te brengen. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

6.6 Alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van de vordering – met een minimum van € 125,- exclusief BTW – komen eveneens vanaf het moment van verzuim ten laste van de wederpartij, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van alle overige vermogensschade.

6.7 Bij structurele niet (tijdige) betaling zal PreAct Professionals tevens gerechtigd zijn de overeenkomst waaruit de betreffende vordering voortvloeit zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, door enkel een schriftelijke verklaring harerzijds te ontbinden, doch pas nadat tweemaal een schriftelijke herinnering aan wederpartij is verstuurd. Alle kosten en gevolgen van beëindiging dienstverlening door PreAct Professionals, voortkomend uit het niet naleven van de betalingsafspraken door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij.

6.8 PreAct Professionals is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.

6.9 Aan wederpartij verleende kortingen op tarieven, abonnementen en diensten komen te vervallen, indien er sprake is van een niet tijdige, volledige betaling van het factuurbedrag binnen de, met wederpartij overeengekomen betalingstermijn, gedurende drie facturatie momenten achter elkaar. Indien een korting komt te vervallen, naar aanleiding van structurele niet (tijdige) betalingen, wordt deze niet opnieuw verleend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met wederpartij.

7.Eigendomsvoorbehoud.

7.1. Alle leveranties geschieden onder voorbehoud van eigendom totdat PreAct Professionals volledige betaling van de uit de opdracht voortvloeiende hoofdsom, eventueel vermeerderd met renten en kosten, zal hebben ontvangen.

7.2 Indien PreAct Professionals in het kader van de overeenkomst diensten aan de wederpartij levert, dan geldt het eigendomsvoorbehoud ook totdat de wederpartij de daaruit voortvloeiende vordering van PreAct Professionals heeft voldaan.

7.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om de aan hem geleverde goederen door te verkopen en of te leveren, te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen anders dan in het kader van zijn normale bedrijf- en beroepsuitoefening, zolang zij onder het hiervoor in punt 7.1 en 7.2 vermelde eigendomsvoorbehoud vallen, tenzij PreAct Professionals daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.4 De wederpartij is te allen tijde verplicht aan PreAct Professionals op haar eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde haar in staat te stellen nakoming van deze verplichting door wederpartij te controleren. De wederpartij zal ten aanzien van deze goederen een verhoogde zorgvuldigheid in acht nemen.

7.5 Wederpartij verplicht zich van zijn afnemers ten aanzien van door PreAct Professionals geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in artikel 7.1 t/m 7.3 gesteld.

7.6 PreAct Professionals zal steeds gerechtigd zijn de overdracht van de vordering aan de schuldenaar te (doen) betekenen. Wederpartij zal betaling van goederen waarop (nog) enige eigendom van PreAct Professionals rust steeds voor en namens PreAct Professionals ontvangen en zal zodanige betaling steeds onverwijld aanwenden ter voldoening van de vorderingen welke PreAct Professionals op hem heeft.

7.7 Indien wederpartij diensten, abonnementen en/of producten afneemt in de vorm van huur of hosting door PreAct Professionals, kan wederpartij nimmer aanspraak maken als zijnde eigendom of eigenaar van de geleverde producten of diensten.

8.Risico.

8.1 Het risico voor de aan de wederpartij te leveren goederen gaat op deze over zodra de goederen ter verzending zijn aangeboden aan de vervoerder.

 

9.Levering.

9.1 De leveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

– wanneer alle formaliteiten volgens de overeenkomst zijn vervuld

– wanneer al hetgeen door PreAct Professionals volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.

9.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient PreAct Professionals schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij PreAct Professionals een redelijke termijn dient te worden gelaten om alsnog te presteren. PreAct Professionals blijft ook na de termijn tot levering gerechtigd, tenzij de wederpartij de overeenkomst ontbindt/heeft ontbonden.

9.3 Indien de wederpartij nochtans weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen levering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor PreAct Professionals voortvloeiende kosten, schaden en interesten te vergoeden.

9.4 PreAct Professionals zal de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

10.Reclameren.

10.1 De wederpartij dient onmiddellijk na ontvangst van de door PreAct Professionals geleverde goederen te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Bij ingebruikname van de software van PreAct Professionals door wederpartij dient wederpartij deze software te controleren op juistheid en correctheid van gebruik van deze software.

10.2 Over van buitenaf waarneembare afwijkingen in producten dient de wederpartij binnen 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren. Overige gebreken, waaronder geconstateerde gebreken in de software van PreAct Professionals, dienen binnen 14 dagen na constatering ervan schriftelijk door de wederpartij aan PreAct Professionals te worden gemeld.

10.3 Reclames ter zake de facturen van PreAct Professionals dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

10.4 Ieder recht van reclame vervalt na verloop van 3 maanden na levering/ontvangst van producten en/of diensten.

10.5 Ieder recht van reclame op (het gebruik van) de software van PreAct Professionals vervalt na verloop van 3 maanden na ingebruikname van deze software door opdrachtgever, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na ingebruikname van de software en schriftelijke melding hiervan aan PreAct Professionals aangeeft de software vanwege aangevoerde gebreken, niet (meer) te gebruiken en gebruik van deze software te staken.

11.Garantie.

11.1 PreAct Professionals verleent 6 maanden garantie op in eigen beheer ontwikkelde software. PreAct Professionals verleent geen garantie op de gebruikte technieken, waaronder internet, software/ hardwareplatform, programma-interfaces en koppelingen.

11.2 PreAct Professionals verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde goederen en diensten, met uitzondering van software genoemd in artikel 11.1. Ze verplicht zich wel de garantiebepalingen van de fabrikant op de volgen, indien van toepassing.

11.3 PreAct Professionals heeft het recht, door wederpartij, aangevoerde gebreken of onjuiste werking van de door weerpartij gebruikte software in abonnementsvorm of dienst, waarvan de onjuiste werking door wederpartij aangetoond dient te worden en niet veroorzaakt door onjuist gebruik van de software door wederpartij, binnen redelijke termijn op te lossen, of wederpartij een oplossing te bieden waardoor wederpartij op de juiste manier met de software kan werken, ondanks aangetoond gebrek of onjuiste werking van de software.

12.Aansprakelijkheid.

12.1 PreAct Professionals is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gederfde winst, vervolgschade of schade anderszins, zij het direct of indirect, welke wederpartij lijdt of zal lijden, noch voor kosten welke wederpartij zal moeten maken indien deze schaden en/of kosten gevolgen zijn van niet c.q. niet tijdige levering en/of bedrijfsklare installering, noch voor schaden en/of kosten welke voor de wederpartij ontstaan ter zake van apparatuur en/of diensten van geheel of gedeeltelijk verloren informatie, waarbij inbegrepen het verloren gaan van data in de door wederpartij gebruikte software van PreAct Professionals, noch voor schaden en kosten welke aan wederpartij door het (niet tijdig) verrichten van reparaties en onderhoud zouden mogen ontstaan.

12.2 PreAct Professionals kan slechts aansprakelijk zijn voor schade welke aan de wederpartij door opzet of grove schuld van PreAct Professionals is ontstaan. Dit dient door wederpartij aangetoond te worden.

12.3 De aansprakelijkheid van PreAct Professionals is te allen tijde beperkt tot het maximaal het factuurbedrag.

12.4 PreAct Professionals aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de door haar geleverde goederen en diensten, waaronder inbegrepen het gebruik van, en abonnementen op, de software, ingeval de wederpartij deze goederen en diensten op haar beurt aan derden verkoopt, verhuurt en/of levert en deze als gevolg daarvan schade lijden.

12.5 PreAct Professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke is geleden door foutief of onjuist handelen en/of verkeerd gebruik van de door haar geboden software  en diensten aan de wederpartij. Hieronder valt ook het abusievelijk inzicht. in door wederpartij en haar relaties, geregistreerde gegevens voor onbevoegden in de ruime zin des woord betreffende bedrijfs-, cliënt- en medische gegevens van de wederpartij.

12.6 Wederpartij dient verzoeken tot wijzigingen in inlogcodes, toegangsinstellingen en functionaliteit in geleverde producten en diensten hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij via email, aan te vragen. Wederpartij verklaart dat een ieder, waaronder vertegenwoordigers, medewerkers en ondergeschikten, die namens wederpartij een verzoek tot wijziging, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij via email, vanuit wederpartij bevoegd en geautoriseerd is deze aanvraag te doen. PreAct Professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit aanvragen welke door niet bevoegde functionarissen van wederpartij zijn ingediend en uitgevoerd.

13.Materialen en gegevens

13.1 Door de wederpartij voor uitvoering van de opdracht beschikbaar te stellen gegevens, informatiedragers en andere materialen moeten voldoen aan door PreAct Professionals daaraan schriftelijk gestelde eisen, welke vooraf aan de wederpartij worden verstrekt.

13.2 Het niet tijdig aanleveren van voornoemde gegevens en dergelijke schort de uitvoering van de overeenkomst door PreAct Professionals op.

13.3 PreAct Professionals aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade welke wederpartij lijdt ten gevolge van ondeugdelijke c.q. niet tijdig ter beschikking stelling van voornoemde gegevens, informatiedragers en andere materialen.

13.4 De wederpartij vrijwaart PreAct Professionals voor iedere aansprakelijkheid welke uit het gebruik van zodanige gegevens, informatiedragers en andere materialen voor PreAct Professionals zou kunnen ontstaan.

13.5 Indien de aan PreAct Professionals te verschaffen gegevens, informatiedragers en andere materialen haar niet volledig, deugdelijk en tijdig ter beschikking zullen zijn gesteld, zal de wederpartij voor de door PreAct Professionals daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn. PreAct Professionals zal in dat geval niet aan de tussen partijen overeengekomen termijnen kunnen worden gehouden.

14. Uitbesteding van werkzaamheden.

PreAct Professionals heeft het recht werkzaamheden ter uitvoering van of in verband met de opdracht aan derden uit te besteden. Zulks ontslaat haar niet van haar verantwoordelijkheid tegenover de wederpartij voor een juiste uitvoering van de aanvaarde werkzaamheden, overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

15. Geheimhouding.

15.1 De wederpartij zal alle kennis van fabricage, producten, bedrijfsgeheimen en diensten die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst met PreAct Professionals heeft verkregen, vertrouwelijk behandelen en derhalve niet naar buiten/derden brengen. Bij overtreding is PreAct Professionals gerechtigd een dwangsom te vorderen richting wederpartij. Betaling van deze dwangsom vrijwaart wederpartij niet tot nakoming van haar verplichting tot geheimhouding.

15.2 PreAct Professionals verklaart volledige geheimhouding te betrachten inzake alle gegevens en bedrijfsinformatie van wederpartij, waartoe zij ter uitvoering van haar dienstverlening toegang tot heeft.

16.Beëindiging.

16.1 Partijen hebben het recht lopende overeenkomsten met elkaar op te zeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Indien in de overeenkomst(en) een opzegtermijn ontbreekt, geldt een opzegtermijn van 3 maanden geteld vanaf de datum van opzegging.

16.2 PreAct Professionals heeft, naast de overige haar toekomende rechten, het recht zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, alle met wederpartijbestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan wederpartij te zenden en alle apparatuur en software met bijbehorende stukken, reserve onderdelen en programma producten onmiddellijk te verwijderen en terug te nemen indien,

a. de wederpartij een van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt,

b. indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt,

c. een aanvraag tot faillissement tegen de wederpartij wordt ingediend, dan wel de wederpartij failliet wordt verklaard,

d. indien de wederpartij een onderhands akkoord met zijn crediteuren aangaat,

e. indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op enige aan de wederpartij toebehorende roerende of onroerende goederen of vorderingen,

f. indien de wederpartij krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam wordt,

g. indien wederpartij een rechtspersoon is, de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien wederpartij een natuurlijk persoon is, wanneer de wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen, Wederpartij verleent aan PreAct Professionals onherroepelijk het recht om in voorkomend geval te dien einde het terrein en de gebouwen van wederpartij te betreden. Alle kosten van het terughalen zijn voor rekening van opdrachtgever.

16.3 Wederpartij heeft bij beëindiging van een overeenkomst welke betrekking heeft op het gebruik en/of onderhoud op software van PreAct Professionals, recht op een kopie van de data welke in softwareproducten van PreAct Professionals zijn geregistreerd, voor zover van toepassing en deze data betrekking heeft op haar bedrijfsvoering en/of personeelsgegevens. Aan het maken van deze kopie zijn kosten  verbonden, welke voor rekening komen van wederpartij.

16.4 Wederpartij dient producten en/of software van PreAct Professionals, welke op haar computers, servers of andere gegevensdragers zijn geïnstalleerd, te verwijderen, indien er geen lopende overeenkomst is tussen partijen.

16.5 Het gebruikersrecht van wederpartij op software van PreAct Professionals komt te vervallen indien er geen lopende overeenkomst is tussen wederpartij en PreAct Professionals.

17.Algemeen.

17.1. De wederpartij zal geen rechten of verplichtingen uit de overeenkomst(en) voortvloeiende, cederen of op andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van PreAct Professionals.

17.2 Met aangaan van een overeenkomst met PreAct Professionals gaat wederpartij akkoord dat PreAct Professionals de naam van wederpartij mag vermelden op haar website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

17.3 Indien PreAct Professionals bij deze overeenkomst van rechten welke voor haar daaruit voortvloeien geen (volledig) gebruik maakt, zal zij niet geacht kunnen worden van dat recht geheel of gedeeltelijk afstand te hebben gedaan noch het desbetreffende recht te hebben verwerkt.

17.4 Wanneer zich in de toekomst situaties of omstandigheden zouden voordoen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten een oplossing te vinden, welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen onder inachtneming van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk recht doet wedervaren.

17.5 In geval van discrepantie tussen het zich onder wederpartij bevindende exemplaar en het zich onder PreAct Professionals bevindende exemplaar van enige aan de werking van deze algemene voorwaarden onderhavige overeenkomst, zal het zich onder PreAct Professionals bevindende exemplaar worden beschouwd als de originele en gelden als tussen partijen bindende overeenkomst.

17.6 De wederpartij is in geval van doorverkoop niet gerechtigd te handelen in strijd met de toepasselijke exportregelingen en anti boycot bepalingen van de Nederlandse Overheid.

17.7 PreAct Professionals is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij PreAct Professionals en worden op verzoek nagestuurd. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding van wijzigingen is vastgesteld, dan treden de wijzigingen in werking zodra deze aan de wederpartij zijn medegedeeld.

18.Geschillen en toepasselijk recht.

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is Nederlands recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Arnhem is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar competentie behoort – bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.